ISOline Cylinders (ISO6431)

Accessories


Si³owniki serii ISOLINE wykonane s± wg standardów: DIN/ISO 6431, VDMA 24562 oraz AFNOR NFE49-003. Gwarantuje to pe³n± zamienno¶æ z si³ownikami innych producentów wykonywanymi zgodnie
z wymienionymi normami. Materia³y zastosowane przy produkcji si³owników ISOLINE (w tym poliuretanowe uszczelnienia) gwarantuj± d³ug± i bezawaryjn± pracê równie¿ w warunkach bezsmarowych.
Si³owniki standardowo wyposa¿one s± w element magnetyczny pozwalaj±cy na zastosowanie kontraktonowych czujników po³o¿enia t³oka.

ICOline cylinderTechnical featuresZakres ¶rednic: 
od 32 do 125mm (160 i 200mm na zamówienie)
Zakres skoków:  
od 10 do 1000mm
Ci¶nienie robocze:  
od 1 do 10 bar
Temperatura pracy: od 0˚C (przy powietrzu osuszonym od -20˚C) do +80˚C
Medium:  
przefiltrowane sprê¿one powietrze smarowane lub nie

1. T³oczysko ze stali C40

2. Nakrêtka ze stali ocynkowanej

3. Uszczelka t³oczyska z poliuretanu

4. Pokrywa przednia z aluminium

5. Uszczelka amortyzatora z poliuretanu

6. ¦ruby hamowania dobiegu t³oka ze stali ocynkowanej

7. Pokrywa tylna z aluminium

8. Korpus si³ownika z anodowanego aluminium

9. ¦ruby monta¿owe ze stali ocynkowanej

10. Pier¶cieñ prowadz±cy t³ok z br±zu

11. Uszczelnienie t³oka z poliuretanu

12. Magnes z plastoferytu

13. T³ok z aluminium

14. Mocowanie magnesu

Orientacyjna si³a uzyskana na si³owniku w zale¿no¶ci od zadanego ci¶nienia.


Bore

¦rednica

Powierzchnia

Ci¶nienie robocze (bar)

t³oczyska

pracy mm2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

 

si³a w N

ø32

12

wys = 804

72

144

216

288

360

432

504

576

648

720

pow = 691

62

124

186

248

310

372

434

496

558

620

ø40

16

wys = 1257

110

220

330

440

550

660

770

880

990

1100

pow = 1056

95

190

285

380

475

570

665

760

855

950

ø50

20

wys = 1963

175

350

525

700

875

1050

1225

1400

1575

1750